Tutkimusohjelman sisältö

Lintu-ohjelma on perustettu vahvistamaan pitkäjänteisen liikenneturvallisuustyön edellytyksiä. Ohjelman ensisijaiseksi tavoitteeksi määriteltiin liikenneturvallisuustyön edellytysten parantaminen siten, että valtioneuvoston asettamat liikenneturvallisuustavoitteet saavutettaisiin ja lähestyttäisiin liikenneturvallisuusvision kuvailemaa tilaa tieliikenteestä. Ohjelmassa keskitytään käynnistämään erityisesti sellaisia tutkimus- ja selvityshankkeita, jotka edistävät pitkäjänteistä liikenneturvallisuustilanteen parantumista. Tutkimusaiheissa keskitytään myös uuden valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman teemoihin. Akuutit liikenneturvallisuusaiheet ja tutkimustarpeet pyritään pääsääntöisesti hoitamaan organisaatioiden muulla tutkimusrahalla.
LINTU-ohjelma tukee liikenneturvallisuustyötä muun muassa
 • tuottamalla uutta tutkittua tietoa sekä selkeyttämällä ja konkretisoimalla liikenneturvallisuusvisiota
 • lisäämällä liikenneturvallisuuden arvostusta liikenneturvallisuustyön profiilia kohottamalla
 • vahvistamalla yhteistyötä ja tiedonvaihtoa liikenneturvallisuusalan organisaatioiden välillä
 • houkuttelemalla liikenneturvallisuustutkimuksen piiriin uusia tutkijoita
 • Ohjelma käynnistettiin keväällä 2002 ja sen ensimmäinen vaihe kesti vuoden 2005 loppuun, mihin mennessä ohjelmassa käynnistettiin noin 25 tutkimus- ja selvityshanketta. Syksyllä 2005 ulkopuolinen konsultti arvioi ohjelman. LINTU-ohjelman arvioinnin (pdf) (LVM Julkaisuja 67/2005) mukaan ohjelma on toteutanut kokonaisuutena hyvin tarkoitustaan. Sen avulla on yhdistetty eri toimijoiden resursseja, liikenneturvallisuustutkimuksen aihealueista ja niiden painotuksista on käyty yhteistä keskustelua, ja hankkeet ovat tuoneet uutta tietoa. Arviointi tuotti myös parannusehdotuksia ohjelman toimintaan. Ohjjelmaa onkin päätetty jatkaa, ja LINTU-johtoryhmä nimettiin hieman uudistuneena seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi vuoden 2008 loppuun.
  Liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon (sulautettu vuoden 2010 alussa osaksi Liikennevirastoa) ja Ajoneuvohallintokeskuksen (sulautettu vuoden 2010 alusta osaksi Liikenteen turvallisuusvirastoa) yhteenlaskettu LINTU-tutkimusrahoitus on ollut 350 000–400 000 euroa vuodessa. Ohjelman hankehaut on pyritty määrittelemään vision toteutumisen kannalta tärkeille aihealueille, muun muassa:
 • Liikenneturvallisuustyön edellytyksien parantaminen
 • Liikenteen kasvun hillintä
 • Ihmiseen vaikuttaminen
 • Ajoneuvot
 • Infrastruktuuri
 • Kevyt liikenne ja joukkoliikenne
 • Joukkoliikenne ja raskas liikenne
 • Tutkimus- ja kehittämisohjelmaa edeltää VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan laatima liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimusohjelman tarveselvitys, jossa on määritelty laajasti tutkimustarpeita liikenneturvallisuuden eri osa-alueilta. Projektin loppuraportti (LVM B 23/2000) valmistui joulukuussa 2000. Se muodostaa taustan LINTU-ohjelmalle.